+48 728 888 970klippan@klippan.com.pl

Regulamin

Główna / Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

dla klientów prowadzących działalność gospodarczą

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży zwane dalej „OWS” normują zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę Klippan, zwanym dalej Sprzedawcą na rzecz innych podmiotów zwanych dalej Kupującymi.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze OWS zostały przez Strony zaakceptowane, wiążą je i stanowią treść Umowy Sprzedaży o ile inaczej nie zostanie postanowione.
2. W razie istnienia wzorca umownego Kupującego, postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie tylko,
o ile nie są sprzeczne z niniejszym OWS.
3. Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych w okresie od dnia 01.08.2014r.
4. Wszystkie informacje dotyczące towarów, wynikające z katalogów, cenników prospektów
i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi i obowiązują
w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie Strony umowy sprzedaży.
Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do towarów oferowanych przez Sprzedawcę mają zastosowanie stosowne normy europejskie i krajowe a Sprzedawca oświadcza, że oferowane towary normy te spełniają.
Ogłoszenia, cenniki, reklamy i katalogi o towarach oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

§ 2 PODSTAWOWE INFORMACJE I DEFINICJE

1. Sprzedawca jest wyłącznym importerem i dystrybutorem na terenie Polski produktów firmy Klippan

2. Definicje:
a) Partner Handlowy – Kupujący prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy
b) Cennik – aktualny wykaz cen towarów Sprzedawcy
c) Sklep Partnerski, stacjonarny punkt handlowy Partnera.
f) Moduł B2B dla Partnerów Handlowych – platforma internetowa na stronie http://klippan.com.pl/sklep/, na której dostępna jest pełna i aktualna lista towarów Sprzedawcy, za pośrednictwem której Partnerzy Handlowi mogą dokonywać zamówień
g) Okres rozliczeniowy = rok kalendarzowy

§ 3. ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego zamówienia i jego przyjęcie przez Sprzedawcę. Zamówienie uważa się za przyjęte w dniu przesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia zamówienia. Zamówienie i przyjęcie zamówienia może być przesłane w formie:
a) korespondencji elektronicznej.
b) strony internetowej http://klippan.com.pl/sklep/ po zalogowaniu się na założonym koncie.

2. W przypadku zamówienia opiewającego na kwotę powyżej 5 000,- zł brutto Sprzedawca może zastrzec złożenie zamówienia pisemnego w formie listu poleconego lub faxu pod rygorem odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Składając zamówienie Kupujący jest zobowiązany przedstawić Sprzedawcy kopie następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej,
b) decyzji o nadaniu numeru REGON,
c) decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
d) w przypadku złożenia zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 5 000,- zł. brutto z odroczonym terminem płatności, Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego, wedle wyboru Sprzedawcy, pod rygorem odstąpienia od realizacji zamówienia: kopii formularzy F/01 oraz CIT 2 lub PIT oraz tytułem zabezpieczenia płatności: gwarancji bankowej, akredytywy dokumentowej, polisy ubezpieczeniowej, cesji wierzytelności, weksla własnego z klauzulą bez protestu lub poręczenia osób trzecich.

4. Obowiązek dotyczący przedstawienia kopii dokumentów wymienionych w ust. 3 lit. a -c nie dotyczy zamówień składanych przez Kupujących – Partnerów Handlowych, którzy pozostają ze Sprzedawcą w stałych stosunkach gospodarczych.

 

§ 4. CENY

1. Podstawą ustalenia ceny towarów jest cennik obowiązujący u Sprzedawcy w dniu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. Ceny wskazane w cenniku towarów i usług Sprzedawcy obowiązują na warunkach loco magazyn Sprzedawcy i są cenami netto. Do ceny netto doliczony będzie podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej na dzień sprzedaży towaru wysokości.
3. Aktualne cenniki znajdują się na stronie internetowej www.Klippan.com.pl po zalogowaniu się w „Module dla Partnerów Handlowych B2B”.
4. Ceny określone w cennikach są wiążące dla Stron.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych w cenniku. O każdej zmianie cen Sprzedawca informuje na swojej stronie internetowej w „Module dla Partnerów Handlowych B2B„.

6. Warunki udzielania okazjonalnych rabatów stosowanych przez Sprzedawcę dla Partnerów Handlowych podane są na stronie internetowej Sprzedawcy w „Module dla Partnerów Handlowych B2B„.

7. Przepisy art. 66 prim § 1-3 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania do umów zawieranych pomiędzy Stronami.

§ 5. REALIZACJA UMOWY, DOSTARCZENIE TOWARÓW.

1. Dostarczenie towarów realizowane jest staraniem i na koszt Kupującego chyba, że Strony postanowią inaczej.
2. Dostarczenie towarów realizowane jest w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia (w szczególnych przypadkach realizacja dostawy odbywa się do 14 dni roboczych), chyba, że Strony postanowiły inaczej.
3. Dniem wykonania umowy przez Sprzedawcę jest dzień dostarczenia towaru Kupującemu lub dzień wydania towaru przewoźnikowi.
4. Ryzyka związane z towarem przechodzą na Kupującego z chwilą dostarczenia towaru.

§ 6. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Sposób zapłaty za zamówiony towar:
a) przedpłata na konto bankowe,
b) płatność przelewem bankowym z odroczonym terminem płatności – ustalona indywidualnie przez sprzedawcę z Kupującym w terminie wskazanym na fakturze,
c) płatność przy odbiorze przesyłki (za zgodą Sprzedawcy)

2. Stosowane są następujące warunki płatności:
a) pierwsze trzy transakcje nowych Partnerów Handlowych lub Partnerów Handlowych, którzy w ciągu ostatniego roku rozliczeniowego nie dokonywali zakupów u Sprzedawcy są dokonywane w formie przedpłaty na konto bankowe Sprzedawcy wskazane w fakturze pro forma,
b) kolejne transakcje będą płatne zgodnie z wyborem Sprzedającego, w sposób określony w pkt a lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w fakturze VAT z odroczonym terminem płatności do wysokości limitu kredytu kupieckiego.

3. Udzielanie kredytu kupieckiego odbywa się na zasadach ustalanych indywidualnie.

4. W przypadku, gdy Partner Handlowy po otrzymaniu faktury pro forma nie ureguluje należności w ciągu trzech dni roboczych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Partnera Handlowego karą umowną w wysokości zryczałtowanej 100,- zł netto za każdą przygotowaną przesyłkę.

5. W przypadku opóźnień w terminach zapłaty, Sprzedawca może wstrzymać dalsze dostarczanie towarów do czasu uregulowania zaległych płatności a ponadto Sprzedawca może wedle swego swobodnego wyboru zawiesić, zmniejszyć lub unieważnić kredyt kupiecki a także zmniejszyć lub unieważnić rabaty.
6. W przypadku znacznego opóźnienia w terminie spłaty, Sprzedawca zgłasza dług do firmy ubezpieczeniowej, a Partner Handlowy zostaje obciążony wszystkimi kosztami windykacji oraz opłatą administracyjną. Skierowanie sprawy do windykacji skutkuje automatycznym odebraniem kredytu kupieckiego.
7. Partner Handlowy może zostać włączony, na wniosek Sprzedającego, do systemu factoringu Sprzedającego.
8. W przypadku przekroczenia przez Kupującego limitu kredytu kupieckiego, Sprzedawca może wstrzymać dalsze dostarczanie towarów do czasu uregulowania należności. Dalsze zakupy towarów (ponad limit kredytu kupieckiego) mogą być realizowane wyłącznie po dokonaniu przedpłaty.

9. W przypadku realizacji Kupującemu zamówienia niespełniającego minimum logistycznego, ustalonego indywidualnie dla każdego klienta, Sprzedawca może, niezależnie od przyznanego wcześniej kredytu kupieckiego, zażądać dokonania przedpłaty.

 

§ 7. GWARANCJA, REKLAMACJE, PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy za towary, które posiadają gwarancję producenta ogranicza się do odpowiedzialności określonej w warunkach gwarancji.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi tylko w odniesieniu do tych towarów, które nie posiadają gwarancji producenta. W odniesieniu do towarów objętych gwarancją producenta wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

3. Reklamacje należy zgłaszać, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-maila) – wypełniając formularz reklamacyjny,  wyłącznie na drukach Protokołów Reklamacyjnych.

4. Reklamacje ilościowe należy przesyłać w terminie do trzech roboczych dni licząc od dnia otrzymania towaru.

5. Reklamacje jakościowe należy składać w terminie do 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia ich wykrycia, jednak nie później niż w terminie jednego roku licząc od dnia otrzymania towaru.

6. Reklamacje złożone po terminach określonych w ust. 3 i ust. 4 lub niezgodne z niniejszym OWS nie będą uwzględniane.

7. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia ich zgłoszenia.
8. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca własnym staraniem i na własny koszt, wedle swojego wyboru, naprawi lub dokona wymiany wadliwego towaru, w sposób i w terminie uprzednio uzgodnionym z Partnerem Handlowym lub upoważnioną placówką handlową, jednak nie później niż w terminie do 31 dni od otrzymania reklamacji.

9. Do Protokołu Reklamacji nie należy dołączać reklamowanej części lub towaru, chyba, że strony ustalą inaczej.

10. Przedstawiciele handlowi Sprzedawcy mogą dokonać, po uprzednich uzgodnieniach pisemnych, faxem,
e-mailem lub telefonicznych wymiany wadliwego towaru lub jego wadliwych części bezpośrednio w placówce handlowej Partnera Handlowego.
11. W przypadku reklamacji jakościowej towaru objętego gwarancją producenta, rozpatrzenie reklamacji nastąpi w oparciu o warunki gwarancji określone przez producenta w dokumencie gwarancyjnym. Jeśli do towaru została dołączona indywidualna Karta gwarancyjna, należy postępować zgodnie z ustalonymi w tej Karcie warunkami oraz dołączyć tę Kartę do Protokołu Reklamacyjnego.
12. W przypadku reklamacji dotyczących wad jakościowych towarów, do Protokołów Reklamacyjnych, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji należy dołączyć symbol ID wraz z numerem uszkodzonej części lub towaru.
13. Odpowiedzialność Sprzedawcy, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych ograniczona jest do naprawy lub wymiany towaru, bądź zwrotu zapłaconej ceny – według wyboru Sprzedawcy, z całkowitym wyłączeniem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, w tym za utracone korzyści.
14. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, koszty postępowania reklamacyjnego ponosi Kupujący – Partner Handlowy.
15. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli towar był przechowywany przez Partnera Handlowego niezgodnie z zasadami przechowywania tego rodzaju towarów, opisanymi na opakowaniu towaru lub/i załączonej instrukcji.
16. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną szkodę użytkownika towaru lub osób trzecich, jeżeli towar był użytkowany lub używany niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi/używania a także w przypadku, jeżeli został na skutek tego niewłaściwego użytkowania zniszczony, uszkodzony lub nadmiernie zużyty.

§ 8. ZWROT ZAKUPIONYCH TOWARÓW

1. Pełnowartościowy towar może być zwrócony Sprzedawcy tylko w przypadku, gdy Sprzedawca wyraził na to uprzednio zgodę w formie pisemnej. Towar, który zostanie zwrócony winien być w stanie pełnowartościowym, w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach, bez dodatkowych oznaczeń Kupującego. Termin i sposób zwrotu towaru winien być uzgodniony przez Strony pisemnie, faxem lub e-mailem.

2. Sprzedawca zastrzega sobie, wedle swego swobodnego uznania, możliwość nie przyjęcia zwrotu towaru, jeżeli nie odpowiada on warunkom określonym w ust.1. W takich przypadkach Sprzedawca odeśle towar Partnerowi Handlowemu na koszt i ryzyko tego Partnera.

3. Sprzedawca nie przyjmuje nie uzgodnionych wcześniej zwrotów towarów.

§ 9. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA SPRZEDAWCY

Sprzedawca zobowiązuje się do:
1. Informowania Partnera Handlowego o wszelkich nowościach kolekcji towarów i planowanym terminie wprowadzenia ich do sprzedaży w terminie nie krótszym niż 14 dni przed ich wprowadzeniem do sprzedaży.

2. Informowania Partnera Handlowego o wszelkich promocjach i programach lojalnościowych najpóźniej
z dniem ich wprowadzenia w życie.

3. Umożliwienia Partnerowi Handlowemu reklamę jego Firmy, placówek handlowych w materiałach reklamowych, katalogach.

4. Umieszczania adresów placówek handlowych Partnera Handlowego na aktualnej liście Partnerów Handlowych pod warunkiem realizowania planów sprzedaży ustalonych na dany rok kalendarzowy.

5. Dostarczania Partnerowi Handlowemu posiadanej informacji o wszystkich towarach oferowanych przez Sprzedawcę.

6. Udziału w szkoleniach i spotkaniach przedstawicieli Partnerów Handlowych organizowanych staraniem i na koszt Sprzedawcy.

7. Aktualizowania danych firmowych i teleadresowych Partnera Handlowego i jego placówek handlowych na stronie internetowej i w materiałach reklamowych Sprzedawcy.

8. Dostarczania dostępnych materiałów marketingowo-reklamowych na wniosek Partnera.

§ 10. PRAWO WŁASNOŚCI

Sprzedawca zastrzega sobie własność towaru do czasu zapłaty całości ceny chyba, że strony uzgodnią w formie pisemnej inaczej.

§ 11. KLAUZULA POUFNOŚCI

Kupujący potwierdza, iż wszelkie dane techniczne, handlowe i finansowe ujawnione mu przez Sprzedawcę a nie podane do wiadomości publicznej, stanowią poufne informacje Sprzedawcy. Kupujący nie ujawni takich poufnych informacji osobom trzecim, ani też wykorzystywać tych informacji w celu innym niż ustalony przez Strony.

§ 12. SIŁA WYŻSZA

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za opóźnienie oraz wynikające z takiego opóźnienia inne naruszenia wykonywania umowy, jeżeli takie opóźnienie jest spowodowane przyczynami pozostającymi poza jej kontrolą. W takim przypadku Strona jest upoważniona do stosownego przedłużenia czasu na wykonanie obowiązków. W przypadku działania Siły Wyższej, jak to zdefiniowano w ust.2, Strona, która opóźnia się z wykonaniem swoich obowiązków poinformuje o tym drugą Stronę w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż 14 dni licząc od dnia wystąpienia Siły Wyższej a także poinformuje o przewidywanym terminie ustąpienia przeszkód w wykonaniu umowy. Jeżeli działanie siły wyższej trwa dłużej niż 31 dni, wówczas Sprzedawca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem na datę złożenia takiego oświadczenia Kupującemu.

2. Pojęcie siły wyższej jest rozumiane jako obejmujące szkody lub opóźnienia spowodowane przez ustawy lub przepisy a także rozporządzenia któregokolwiek z rządów, zjawiska naturalne takie jak trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, zamieszki, wojny, strajki, rozbicie lub zatonięcie statków, embargo na przewóz towarów, lub inne poważne przyczyny nie dające się przewidzieć i będące poza kontrolą Stron, które powstrzymują całkowicie lub częściowo wywiązanie się z zobowiązań objętych umową sprzedaży.

§ 13. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie rozwiązania podlegające ochronie jako Prawa Własności takie jak znaki towarowe specyfikacje, informacje, zdjęcia, opracowania graficzne, w tym logo Sprzedawcy, katalogi, tłumaczenia dokumentów, prezentacje i inne materiały dotyczące towarów z oferty Sprzedawcy są własnością Sprzedawcy lub Producentów. Kupujący nie nabędzie ani nie posiada prawa Własności Intelektualnej do żadnego z tych rozwiązań dotyczących towarów oferowanych przez Sprzedawcę. Sprzedaż towarów Kupującemu nie przenosi żadnego prawa lub tytułu do Praw Własności Intelektualnej.

2. Wszelkie rozpowszechnianie zdjęć, katalogów, reklam, specyfikacji i innych rozwiązań publikowanych przez Sprzedawcę czy to w formie pisemnej, czy też elektronicznej wymagają uprzedniej zgody Sprzedającego chyba, że opatrzone są oryginalnymi nadrukami Sprzedającego.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Stosunki prawne Stron reguluje wyłącznie prawo polskie. Miejscem realizacji wszelkich wynikających
z niniejszych uregulowań zobowiązań jest siedziba Sprzedającego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

3. W przypadku, gdyby jeden lub kilka z postanowień niniejszych OWS okazał się nieważny, nie spowoduje to nieważności pozostałych, które są wiążące dla Stron.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian niniejszych OWS w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

5. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów. W przypadku braku polubownego załatwienia sporu, Strony poddają go rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Sprzedawcy.

6. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych, w tym danych osobowych, przez Sprzedawcę
w celu wykonania zamówienia jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

Warszawa, 18.08.2014